Bộ môn Thực vật

Mai Văn Chung
Phạm Hồng Ban
Lê Thị Thúy Hà
Nguyễn Đình San
Lê Thị Hương