Sinh viên khóa 49 khoa Sinh học (niên khóa 2008 - 2012) làm khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp cuối khóa cần lưu ý:
            1. Những sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp cuối khóa cần giấy giới thiệu tới cơ sở thực tập và địa điểm nghiên cứu thì viết đơn gửi Phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên xin giấy giới thiệu. Trong đơn cần có xác nhận của Trợ lý Quản lý sinh viên (hoặc Trợ lý Đào tạo) và Ban Chủ nhiệm khoa.
            2. Sinh viên tự liên hệ giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp hoặc thực tập phù hợp với chuyên ngành và được sự đồng ý của Trưởng bộ môn. Mỗi cán bộ giảng dạy hướng dẫn không quá 5 sinh viên làm khóa luân tốt nghiệp (trong cùng 1 khóa).
            3. Về cơ sở thực tập và địa điểm nghiên cứu: sinh viên và giáo viên hướng dẫn tự liên hệ và làm việc với các cơ sở thực tập và địa điểm nghiên cứu.
            4. Sau khi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, hình thức tổ chức bảo vệ hay chấm khóa luận là do bộ môn quyết định, thời gian phù hợp với kế hoạch đào tạo chung của khoa.
            5. Sinh viên hoàn thành thực tập tốt nghiệp cần nạp cho Giáo viên hướng dẫn: (1) bản báo cáo thực tập và (2) bản nhận xét, đánh giá và cho điểm của cơ sở thực tập. Giáo viên hướng dẫn sẽ nạp điểm và báo cáo thực tập cho khoa qua Trợ lý Đào tạo.
 
                                                                        TRỢ LÝ ĐÀO TẠO
                                                                        TS. Nguyễn Anh Dũng