Bộ môn Thực vật tổ chức Xemina khoa học: 

Nội dung: Ứng dụng vi tảo trong sản xuất và đời sống.

Người báo cáo: PGS.TS. Nguyễn Đình San

Thời gian: 7h00 thứ Sáu, ngày 05.8.2016.

Địa điểm: Văn phòng khoa Sinh học.

Trân trọng kính mời các Thầy/Cô và các bạn sinh viên, học viên cao học quan tâm tham dự.