Địa điểm: Phòng thí nghiệm Vi sinh.

Thời gian: 8h00' ngày 29 tháng 03 năm 2013.

Nội dung: Đặc điểm hình thái, hóa sinh và di truyền của Vi khuẩn lam Microcystis ở Việt Nam.

Kính mời các Thầy, Cô, các em sinh viên và những người quan tâm tham dự.