TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Đại hội Đại biểu LCĐ khoa Sinh học

Nhiệm kỳ 2014 - 2017

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 29 tháng 01 năm 2015 

 

PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA SINH HỌC

NHIỆM KỲ 2014 - 2017

 

TT

Chi hội

Tổng số

Đoàn viên

ĐB

đương nhiên

ĐB

bầu cử

ĐB

chỉ định

Tổng

1.

52A-Sinh

36

1

5

 

6

2.

52B-Sinh

15

1

2

 

3

3.

52B1-KHMT

66

2

6

 

8

4.

52B2-KHMT

57

1

6

 

7

5.

52B3-KHMT

64

 

6

 

6

6.

53A1-Sinh

34

1

5

 

6

7.

53A2-Sinh

42

1

6

 

7

8.

53B-Sinh

12

1

2

 

3

9.

53B1-KHMT

48

 

7

 

7

10.

53B2-KHMT

50

1

7

 

8

11.

54A1 Sinh

40

1

6

 

7

12.

54A2 Sinh

35

 

6

 

6

13.

54B Sinh

35

1

5

 

6

14.

54B1 KHMT

58

1

8

 

9

15.

54B2 KHMT

62

 

9

 

9

16.

54B3 KHMT

65

1

9

 

10

17.

55A1 Sinh

46

 

9

 

9

18.

55A2 Sinh

48

 

9

 

9

19.

55B1 KHMT

41

 

9

 

9

20.

55B2 KHMT

42

 

9

 

9

21.

CĐCB

13

2

5

 

7

 

Tổng

909

15

136

0

151

 

                                                                                                                                                  BTV LCĐ