TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Đại hội Đại biểu LCĐ khoa Sinh học

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Thành phố Vinh, ngày 29 tháng 01 năm 2015 

 

 

THÔNG TRI

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA SINH HỌC

NHIỆM KỲ 2014 - 2017

 

            Ban Thường vụ Liên chi Đoàn khoa Sinh học quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn khoa Sinh học nhiệm kỳ 2014 - 2017.

            1. Thành phần tham dự

            - Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên chi Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014,

            - Đoàn đại biểu được hiệp thương bầu từ Hội nghị của các chi Đoàn trực thuộc.

            - ĐVTN của chi Đoàn cán bộ dưới 35 tuổi.

            2. Nội dung

            - Tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2012 - 2014. Đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 - 2017.

            - Bầu cử Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Sinh học nhiệm kỳ 2014 - 2017.

            3. Thời gian, địa điểm

            - Từ 07 giờ 00, ngày 06 tháng 02 năm 2015 (Sáng thứ 6).

            - Tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

            4. Một số vấn đề cần lưu ý

            - Đại biểu dự Đại hội mặc trang phục nghiêm chỉnh, lịch sự, gọn gàng (trang phục truyền thống của Đoàn thanh niên, đeo phù hiệu).

            - Các đồng chí Trưởng đoàn chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý các đại biểu thuộc đơn vị mình.

            Vì tính chất quan trọng của Đại hội, đề nghị các đại biểu theo thành phần triệu tập dự họp đầy đủ, đúng giờ.

 

Nơi nhận:

- Theo mục 1

- Lưu.

TM. BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN

KHOA SINH HỌC

P. Bí thư

 

 

                  (Đã ký)

 

 

                    Đinh Thị Kim Hảo