Ban Chủ nhiệm khoa

Cao Tiến Trung
Hoàng Vĩnh Phú
Nguyễn Thị Giang An