Bộ môn Thực vật

Mai Văn Chung
Phạm Hồng Ban
Lê Thị Thu Hà
Nguyễn Đình San
Lê Thị Hương