Bộ môn Di truyền - Phương pháp - Vi sinh

Hoàng Vĩnh Phú
Nguyễn Thị Thảo
Phạm Thị Hương
Trần Thị Gái
Nguyễn Bá Hoành
Phạm Thị Như Quỳnh