Trợ lý Ban Chủ nhiệm khoa

Hoàng Ngọc Thảo
Phạm Thị Như Quỳnh
Trần Thị Thanh Nhàn
Trần Thị Yến